Investor

ASTRALIS

Afnotering og ejerskab
Astralis A/S blev afnoteret d. 25. oktober 2023 og er derfor ikke længere et børsnoteret selskab. Som en konsekvens af afnoteringen er selskabet efterfølgende afregistreret elektronisk således aktierne ikke længere kan ses i depoter hos bank/mægler. Aktionærer før afnoteringen har fortsat aktier i Astralis og vil i stedet modtage et lysegult bevis via bank/mægler på deres aktier, hvilket også er kommunikeret af Euronext Securities 2. november 2023 via eBoks for privatpersoner og alm. post for selskaber.

Har du ikke modtaget det lysegule bevis, skal du henvende dig til din bank/mægler.


Registrering i ejerbog

Har du navneregistreret dine aktier, kan disse ses i ejerbogen Astralis A/S (computershare.dk)

Hvis du registrerer dig med CPR-nummer og e-mail, kan du tilgå ejerbogen med MitID. Astralis-administrationen kan hjælpe dig med at registrere CPR-nummer og e-mail, hvis du henvender dig til investor@astralis.gg med følgende informationer inkluderet: 

- VP depotnummer (fremgår af den information du har modtaget fra Euronext Securities)
- CPR-nummer
- Kopi af billede ID 

Har du ikke navneregistreret dine aktier forud for afnoteringen skal dine aktier først registreres. Du kan henvende dig til investor@astralis.gg med følgende information inkluderet:

- Kopi af det lysegule bevis, som du har modtaget fra din bank/mægler
- Fuldt navn og adresse
- CPR-nummer
- Kopi af billede-ID 

Når en mail indeholder dine personlige oplysninger og dit CPR-nummer, gemmes denne mail som sikret fil i forbindelse med opdateringen af ejerbogen og slettes permanent i vores mailsystem.


Køb og salg af aktier

Når en aktie ikke er noteret, er der ikke en officiel kurs, og ønsker du at købe eller sælge, skal du som udgangspunkt selv finde en modpart, der ønsker at sælge eller købe.

Hvis du ikke har en køber eller sælger, kan du sende et bud eller tilbud til investor@astralis.gg. Denne mail skal inkludere:

- Ønsket købs- eller salgspris
- Antal aktier, der ønskes købt/solgt
- Fuldt navn
- VP depotnummer (ved salg)

Du vil herefter blive kontaktet, hvis der melder sig en aktionær/køber, der ønsker at møde den ønskede pris. Handlen vil herefter foregå privat, og det er op til køber og sælger at sikre registrering af nyt ejerskab i ejerbogen, når handlen er gennemført.

Der er som udgangspunkt ingen omkostninger ved at handle unoterede aktier andet end din egen banks eventuelle omkostninger. Astralis A/S er ikke ansvarlige for private handler af selskabets aktier.
Delisting and Ownership - Information for Astralis A/S Shareholders

Astralis A/S was delisted on October 25, 2023, and is no longer a publicly traded company. Consequently, the company has been electronically deregistered, and shares are no longer visible in bank/brokerage accounts. Shareholders from before the delisting still hold Astralis shares and will receive a light yellow certificate via their bank/broker, as communicated by Euronext Securities on November 2, 2023, through eBoks for individuals and regular mail for companies.

If you have not received the light yellow certificate, please contact your bank/broker. 


Registration in the Share Register

For Danish residents

By registering with your CPR number and email, you can access the share register with MitID. Astralis administration can assist you in registering your CPR number and email if you contact investor@astralis.gg, providing the following information:

- VP account number (as indicated in the information received from Euronext Securities)
- CPR number
- Copy of photo ID

If you did not register your shares under your name before the delisting, you must register them now. Contact investor@astralis.gg with the following information:

- Copy of the light yellow certificate received from your bank/broker
- Full name and address
- CPR number
- Copy of photo ID

For Non-Danish residents

By registering with your email, you can access the share register. Astralis administration can assist you in registering your email if you contact investor@astralis.gg, providing the following information:

- Copy of the yellow certificate received from Euronext Securities (Contact you bank/broker if you have not received the certificate)
- the e-mail you want to register


Buying and Selling Shares

When a share is not listed, there is no official price, and if you want to buy or sell, you generally need to find a counterpart interested in selling or buying.
If you don't have a buyer or seller, you can submit a bid or offer to investor@astralis.gg.
This email should include:

- Desired buying or selling price
- Number of shares to be bought/sold
- Full name
- VP account number (for selling)

You will be contacted if a shareholder/buyer emerges at the desired price. The transaction will then occur privately, and it is the responsibility of the buyer and seller to ensure the registration of new ownership in the share register after the transaction is completed.

Trading unlisted shares typically have no costs other than potential fees from your bank. Astralis A/S is not responsible for private transactions involving the company's shares.


Priser vedr. aktiebogen og handel med aktier

Følgende er de gældende priser, alle priser er inkl. moms.

Navnenotering i aktiebogen: 250,00 kr.
Registrering af handel med aktier: 250,00 kr.

Alle øvrige registreringer og håndtering af aktier f.eks. omregistrering eller pantsætning faktureres efter medgået tid kr. 1.500,00 pr. time, faktureret pr. påbegyndt 15 min.

Alle faste gebyrer skal betales forud og arbejdet påbegyndes først når betaling er modtaget på selskabets konto i Danske Bank.

For opgaver uden fast pris kan der opkræves en aconto betaling før arbejdet påbegyndes.

Prices related to the share register and share trading

The following are the relevant prices; all prices include VAT. 

Name notation in the share register: DKK 250.00
Registration of share trading: DKK 250.00 

All other registrations and handling of shares, such as re-registration or pledging, are invoiced based on actual time spent at DKK 1,500.00 per hour, billed per commenced 15 minutes. 

All fixed fees must be paid in advance, and work will commence only upon payment being received in the company's account at Danske Bank. 

An advance payment may be requested for tasks without a fixed price before work commences.

Stock information

Financial calendar

2023-03-15

Announcement regarding the Annual Report 2022

2023-04-12

Annual General Meeting 2023

2023-08-29

Announcement regarding Half-year Report 2023

2024-03-12

Announcement regarding Annual Report 2023

2024-04-09

Annual General Meeting 2024

Downloads

Investor related downloads

Proxy Voting/Postal Vote - EGM 2024

Download Pdf

Astralis Admission Card - EGM 2024

Download Pdf

Annual Financial Report 2023

Download Pdf

Financial half-year report 2023

Download Pdf

Corporate Announcement No. 11 - 2023 Delisting

Download Pdf
acces All Downloads

Board

Management

Company Announcements